Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2012

Ota
21:23
3523 2f5c
Reposted fromvertige vertige
Ota
21:22
Co za świat, miły Boże, już nawet skurwysyństwo nie popłaca.
— jacek dukaj, inne pieśni
Reposted frommarysia marysia viacytaty cytaty
Ota
21:22
2065 06e3 500
fuck it for Chris.
Reposted fromtristezza tristezza viazgorzkniala zgorzkniala
Ota
21:21
Reposted fromlucky-one lucky-one viazgorzkniala zgorzkniala
Ota
21:21
9493 9c2d
Reposted frominsidemyhell insidemyhell viavoty voty
Ota
21:20
2897 84a2 500
Urok zupy. Odpowie na wszystkie, nawet te najtrudniejsze pytania. 
Reposted frommyzone myzone viazgorzkniala zgorzkniala
Ota
21:20
Ota
21:20
2858 ae1c
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viazgorzkniala zgorzkniala
21:20
Pinterest / Search results for ribbon
Reposted fromweheartit weheartit viazgorzkniala zgorzkniala
Ota
21:20
3986 874f
Reposted frommariMo mariMo viazgorzkniala zgorzkniala
Ota
21:19
A może jeszcze raz swemu szczęściu spojrzę prosto w twarz...
— Urszula "To,co było raz"
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
Ota
20:35
5213 b4f8
Reposted fromweightless weightless
20:35
2198 5fe6
Reposted fromtheolicious theolicious viaweightless weightless
Ota
20:35
i coś pękło między nami, coś jak mięśni zanik, 
nie pozwala dojść do siebie, kwiaty zeschły, 
a my - wśród łez sami.
— Bonson
Ota
20:33
5076 564d 500
Reposted fromcieniu cieniu viaLeStrange LeStrange
Ota
20:33
0622 af68 500
Reposted fromnimble nimble viaLeStrange LeStrange
Ota
20:33
duszno i porno
Reposted fromsylvies sylvies viaLeStrange LeStrange

July 28 2012

Ota
20:01
0990 16e7
Reposted fromtwice twice viaLeStrange LeStrange
Ota
20:01
8994 dc49 500
Reposted fromsail sail viaLeStrange LeStrange
Ota
20:01
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl